Vesiosuuskunta Vilniemen Vesi – SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Vesiosuuskunta Vilniemen Vesi ja kotipaikka Haminan kaupunki.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

3 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

4 § Jäsenyys

Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä tai rekisteröityjä oikeushenkilöitä. Osuuskunnan jäsenyyttä on haettava kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä osuuskunnan kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti. Jäsenyys alkaa, kun hakija on maksanut osuusmaksun ja joko vesi – tai viemäriliittymismaksun.

5 § Osuusmaksu

Osuuden nimellisarvo eli osuusmaksu on neljäkymmentä ( 40 ) euroa. Jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle osuusmaksu. Osuusmaksu on maksettava yhtenä eränä viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyttä koskevan hakemuksen. Jäsenyys alkaa, kun osuusmaksu ja joko vesi – tai viemäriliittymismaksu on maksettu.

6 § Liittymismaksu

Osuuskunnan jäseniltä peritään liittymismaksu jokaista erillisen kiinteistön vesi – ja viemäriliitäntää kohden. Vesiliitännän osalta liittymismaksu on 500 euroa ja viemäriliitännän osalta 840 euroa. Liittymismaksu on maksettava kertasuorituksena osuusmaksun maksamisen yhteydessä. Liittymismaksua ei palauteta jäsenyyden päättyessä, mutta se voidaan siirtää toiselle. Liittymismaksun suuruuden määrää osuuskunnan kokous, joka voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään siitä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

7 § Osuuskunnan kokous ja äänioikeus

Jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa.Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään Haminan kaupungissa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Jäsen ei voi käyttää asiamiestä

osuuskunnan kokouksissa. Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta myös ilman kokousta.

8 § Osuuskunnan kokouksen koollekutsuminen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu kokoukseen on töimitettavä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, ellei osuuskuntalain määräyksistä muuta johdu. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

9 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa:

1. valitaan puheenjohtaja ja yksi pöytäkirjan tarkastaja ;

2. todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat, joista liitetään pöytäkirjaan ääniluettelo

3. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, mikä sisältää tuloslaskelman, taseen, näiden liitetiedot sekä tarvittaessa hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus ;

4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ;

5. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta ;

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle tilikaudelta, tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden toiminta antaa aihetta ;

7. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ;

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ;

9. valitaan hallituksen jäsenet ;

10. valitaan yksi hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ;

11. valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja ; sekä

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Hallitus

Osuuskunnalla on osuuskunnan kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä. Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Hallituksen jäseniltä ja mahdolliselta toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu

suostumus tehtävään.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisestajärjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on erityisesti:

– ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan

– kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

– laatia ehdotus tilinpäätökseksi

– laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

12 § Oikeus toiminimen kirjoittamiseen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Prokuran antamisesta päättää hallitus.

13 § Tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi ja ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2003.

14 § Tilintarkastaja

Osuuskunnassa on yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan muu kuin Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

15 § Ylijäämän jako

Osuuskunnan kokous voi osuuskuntalaissa säädetyin edellytyksin päättää ylijäämää jaettavaksi jäsenille joko päättyneen tilikauden alkuun mennessä täyteen suoritetuille

osuusmaksuille suoritettavana korkona tai sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan palveluita tai molemmilla edellä mainituilla tavoilla.

16 § Vararahasto

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta, kunnes vararahasto on vähintään viisi sadasosaa osuuskunnan taseen loppusummasta.

17 § Varojen jako osuuskunnan purkautuessa

Osuuskunnan purkautuessa osuusmaksujen Dalautuksen jälkeen jäävä säästö jaetaan jäsenten lukumäärän mukaan eli yhtä paljon kullekin.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättä osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.