Vesiosuuskunta Vilniemen Veden 1813112-1 säännöt

1 §
Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Vesiosuuskunta Vilniemen Vesi ja kotipaikka on Haminan kaupunki.

2 §
Toimiala
Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta
ja tarjota vesihuoltopalveluita pääasiassa jäsenille. Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten
kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita.
Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös toisille vesihuoltolaitoksille
sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa.

3 §
Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä.
Jäsenyys alkaa, kun sitä koskeva hakemus on hyväksytty osuuskunnan hallituksessa ja hallituksen
määräämät maksut on maksettu.
Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle.

4 §
Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroamista koskeva
ilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle,
toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää
käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan
edun vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen
kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon
merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.
Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen
päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen
jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun
erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin
osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää
erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

5 §
Jäsenluettelo
Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa
määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin jäsenet, myös tällaiset omistajat
on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon julkisuudesta
säädetään osuuskuntalaissa.

6 §
Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus
Osuuskunnan osuus voidaan siirtää kolmannelle. Jos osuuden siirronsaaja hyväksytään jäseneksi,
hän saa osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi
ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden
kuukauden kuluessa saannosta, tai jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun
perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

7 §
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa
vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi.
Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

8 §
Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon
Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan
verkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

9 §
Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
Liittymisestä osuuskunnan verkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään erillinen
kirjallinen sopimus. Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä
tarkoitettua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja hinnastoa.

10 §
Osuus ja osuuden merkintä
Nimellisarvoton osuus
Osuus ja osuuden ottamisvelvollisuus
Jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuksien merkintähinnasta ja maksuehdoista määrätään
osuuskunnan kokouksen päätöksessä. Osuuskunnan kokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään
osuuden merkintähinnasta sekä maksuehdoista.
Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous
tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä.

11 §
Liittymismaksu
Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti
liittymismaksun. Osuuskunnan hallitus päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista,
maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista.
Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön
luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.

12 §
Ylimääräinen maksu
Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä
osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi
tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena
maksuna, jota ei palauteta jäsenelle, sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen
valtuuttamana hallitus päättää.

13 §
Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen ja muun laitteiston kunnossapidosta hallituksen
määräämään liittämiskohtaan saakka.

14 §
Jäsenen velvollisuudet
Jäsen on velvollinen:
1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon
yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata kiinteistöilleen johtavien vesi- ja
viemärijohtojen ja niiden käyttöä palvelevien, osuuskunnan vesihuoltoon liittyvien rakennusten,
rakennelmien ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

4) sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö voi tarkastaa osuuskunnan
laitteistoon liitetyn tai liitettävän laitteiston laadun, kunnon ja toiminnan.
5) ilmoittamaan voimassa olevat yhteystietonsa
6) kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan esteettömästä pääsystä pumppaamolle ympäri
vuoden tarvittaessa.
Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus muiden kuin omaa kiinteistöä
palvelevien, edellä 3 kohdassa tarkoitettujen vesi- ja viemärijohtojen tai muiden laitteiden sijoittamisesta
aiheutuvasta haitasta tai vahingosta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesilaissa säädetään.

15 §
Osuuskunnan kokous
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan
kokouksissa.
Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää osuuskunnan
kokoukselle kuuluvasta asiasta.
Kokous pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokous voidaan pitää myös muulla paikkakunnalla,
jossa osuuskunnalla on toimipaikka tai osuuskunnan jäsenistä enemmän kuin puolella on jäsenluettelon
mukainen kotipaikka.
Hallitus voi päättää, että jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan
menettelyyn verrattavalla tavalla.

16 §
Osuuskunnan varsinainen ja ylimääräinen kokous
Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on
päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä
3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä
valittava
5. tarvittavat hallituksen jäsenet
6. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tämän sijainen

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jäsen,
tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n mukaisesti.

17 §
Kokouskutsu
Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajasta ja
kutsutavasta sekä kokousasiakirjoista ja niiden nähtävillä pitämisestä ja lähettämisestä noudatettavista
säännöksistä määrätään osuuskuntalain 5 luvussa ja näissä säännöissä.
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä
joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai
julkaistava hallituksen määräämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä. Kutsu on
toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos
kokouksessa käsitellään sellaisia osuuskuntalaissa tarkoitettuja asioita, jotka edellyttävät erityistä
kutsuaikaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen
kokousta.
Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa
käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa
tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat.

Kokousasiakirjoista ja niiden nähtävänä pitämisestä sekä lähettämisestä määrätään osuuskuntalain 5
luvun 23 §:ssä.

18 §
Jäsenen aloiteoikeus
Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen
käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

19 §
Hallitus
Osuuskunnan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Siihen kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja
päättyy uuden valinnan toimittavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

20 §
Hallituksen kokoukset
Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava
hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja
vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään

puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja.
Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on
oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen
jäsen, jollei hallitus päätä toisin.

21 §
Hallituksen päätöksenteko
Hallitus on päätösvaltainen, kun saatavilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei
kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta
osallistua asian käsittelyyn.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos
äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan,
vaali ratkaistaan arvalla
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi
yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus
saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

22 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä,
että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa
asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.
Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää
päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön.

23 §
Toimitusjohtaja
Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää. Osuuskunnan hallitus tekee
toimitusjohtajan kanssa kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen.
Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa
osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
(yleistoimivalta).Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin
tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa, Viimeksi mainitussa tapauksessa
hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

24 §
Osuuskunnan edustaminen
Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin, tai
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle
henkilölle siten, että tämä on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai
toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

25 §
Tilikausi ja tilinpäätös
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on
päivättäväja allekirjoitettava Tilinpäätöksen sisältöön, tarkastamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan
kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain ja kirjanpitolain säännöksiä.

26 §
Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos tilintarkastuslaki sitä edellyttää.
Tilintarkastajan toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva. Tilintarkastajan toimikausi alkaa
valinnasta ja päättyy uuden tilintarkastajan valintaan.
Osuuskunnalla on oltava osuuskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan
sijainen, jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa.

27 §
Ylijäämän jakaminen
Ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään osuuskunnan verkostosta, laitteistosta ja rakennuksista
osuuskunnalle aiheutuvien ylläpito- ja korjauskustannusten kattamiseen.

28 §
Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan nettovarat jaetaan osuuksien omistajille tulevan jakoosuuden
jälkeen jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.

29 §
Riitojen ratkaiseminen
Osuuskunnan ja sen jäsenen väliset osuuskuntalain tai sääntöjen soveltamista koskevat riidat
voidaan käsitellä sen estämättä, mitä muualla säädetään, myös osuuskunnan kotipaikan
käräjäoikeudessa.

30 §
Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat
jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä
säännöissä ole määrätty suuremmasta määräenemmistöstä.